DANE OSOBOWE

ich przetwarzanie przez Fundację Sue Ryder

Administratorem Państwa danych osobowych (tj. wszelkich informacji, które będziemy mogli z Państwem powiązać), o których mowa w niniejszym dokumencie jest Fundacja Sue Ryder z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000191184, REGON: 010103229, NIP: 1230031246, tj. „Fundacja”.

1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to podmiot, który decyduje, w jakim celu oraz w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

2. Czym jest przetwarzanie danych?

Przetwarzanie danych osobowych to innymi słowy każda operacja na danych jaką wykonuje administrator lub podmioty działające na jego zlecenie, taka jak zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, łączenie, lub usuwanie.

3. Po co nam Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne do wysyłania Państwu informacji o działalności Fundacji oraz komunikacji z Państwem za pomocą poczty e-mail, sms lub rozmowy telefonicznej.

4. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W ramach naszej relacji z Państwem będziemy przetwarzać, w szczególności następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas, jako administratora danych, Państwa danych osobowych są przepisy Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO. Zgodnie z RODO, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, m. in., w jednej z poniższych sytuacji:
a. gdy udzielą nam Państwo swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu (w celu przesyłania Państwu informacji drogą e-mailową lub komunikacji drogą telefoniczną),
b. gdy jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzanie Państwa danych jest nam potrzebne do realizacji naszych zgodnych z prawem interesów, tj. informowania o naszej działalności.

6. Czy będziemy przekazywać dane innym podmiotom?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane lub czasowo udostępnione podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne. Państwa dane osobowe będziemy także mogli przekazać innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa, decyzji odpowiednich organów publicznych lub sądów.

7. Przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przesyłanie przez nas informacji drogą e-mailową lub komunikację taką drogą oraz drogą telefoniczną.

8. Jakie prawa Państwu przysługują?

W zakresie określonym przez RODO, mają Państwo prawo do:
a. wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody pozostanie jednak bez wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
b. dostępu do dotyczących Państwa danych, w tym uzyskania informacji o tym w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane oraz uzyskania kopii tych danych,
c. sprostowania dotyczących Państwa danych,
d. usunięcia dotyczących Państwa danych,
e. ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych,
f. otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Państwa danych osobowych do innego administratora danych, jednak tylko w takim zakresie w jakim dane te będą przez nas przetwarzane z wykorzystaniem systemów informatycznych i o ile będzie to technicznie możliwe oraz nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, jeżeli przetwarzanie to oparte jest na podstawie w postaci uzasadnionego interesu Fundacji,
h. wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych (w Polsce będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu realizacji przysługujących Państwu praw, w tym wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt w naszej siedzibie, pod numerem telefonu 22 646 58 55 lub adresem e-mail info@fundacjasueryder.pl.
Prosimy również pamiętać, że gdy będą chcieli Państwo skorzystać z powyższych praw, w szczególności korzystając z telefonu lub e-maila będziemy mogli poprosić Państwa o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości. W celu ułatwienia procedury prosimy o korzystanie z numerów telefonów lub adresów e-mail, które podali Państwo Fundacji.

Formularze zgód Fundacji Sue Ryder

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Fundację Sue Ryder z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000191184, REGON: 010103229, NIP: 1230031246, w celu otrzymywania od Fundacji informacji o jej działalności oraz innych komunikatów w formie newslettera, a także sms oraz komunikowania się w formie rozmowy telefonicznej.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych fundacjasyeryder.pl/rodo oraz jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Sue Ryder z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000191184, REGON 010103229, NIP 1230031246, informacji o działalności Fundacji za pośrednictwem poczty e-mail, sms oraz telefonu.