REGULAMIN NEWSLETTERA

Fundacji Sue Ryder

Definicje

 1. “Regulamin” – niniejszy „Regulamin newsletterów Fundacji Sue Ryder”.
 2. “Fundacja” – Fundacja Sue Ryder z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa (usługodawca Usługi oraz administrator danych osobowych Użytkowników), rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, numer KRS: 0000191184, adres serwisu: fundacjasueryder.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu: info@fundacjasueryder.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 646 58 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).
 3. Newsletter – przygotowana przez zespół Fundacji wiadomość w postaci e-maila, który zawiera treść redakcyjną, opisy treści opublikowanych na stronach wydawanych przez Fundację serwisów internetowych, odnośniki (linki) do stron serwisów internetowych Fundacji, na których publicznie rozpowszechniane są treści redakcyjne, którym mogą towarzyszyć reklamy; Newsletter może zawierać wskazanie partnera Newslettera (np. logotyp producenta, usługodawcy lub jego produktu lub usługi).
 4. “Użytkownik” – osoba zamawiająca Newsletter i korzystająca z usługi dostarczania Newslettera.
 5. “Usługa” – świadczona przez Fundację usługa dostarczania Newslettera na udostępniony przez Użytkownika w tym celu adres e-mail.

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków świadczenia przez Fundację Usługi.
 2. W ramach świadczenia Usługi, Fundacja udziela Użytkownikowi licencji na pobranie Newslettera oraz zapoznawanie się z jego zawartością. Postanowienia Regulaminu pozostają bez wpływu na przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dozwolonego użytku (w szczególnościdozwolonego użytku osobistego), tj. nie mogą ich naruszać ani ograniczać.
 3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 4. Usługa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

II. Zamawianie Newslettera

 1. W celu nabycia Usługi Użytkownik wypełnia na stronie internetowej Fundacji formularz zamówienia Newslettera, podając adres e-mail, na który chce otrzymywać Newsletter, a następnie wysyła go poprzez naciśnięcie pola “Zapisuję się”. Po wysłaniu formularza zamówienia, na podany przez Użytkownika adres email Fundacja wysyła wiadomość z informacją, że w celu dokończenia procesu zamówienia Newslettera, Użytkownik powinien w ciągu 1 miesiąca od otrzymania od  Fundacjitej wiadomości potwierdzić zamiar zamówienia Newslettera, poprzez kliknięcie w podany link. Zamówienie Usługi następuje z chwilą kliknięcia Użytkownika w link, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli w podanym powyżej terminie 1 miesiąca, Użytkownik nie kliknie w podany link, nie dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi, a zgłoszenie Użytkownika (w tym podany adres e-mail) jest niezwłocznie usuwane z zarządzanej przez Fundację bazy danych.
 2. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi, Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

III. Świadczenie Usługi

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  a. dostępu do internetu z parametrami pozwalającymi na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu,
  b. urządzenia z dostępem do internetu, które pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z internetu,
  c. prawidłowo działającej skrzynki e-mailowej.
 2. Newsletter będzie wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Aby zmienić adres e-mail, na który Fundacja wysyła Newsletter, Użytkownik zobowiązany jest przesłać taką prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fundacjasueryder.pl.
 3. Newsletter wysyłany jest przez Fundację z częstotliwością co najmniej jeden raz na kwartał.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@fundacjasueryder.pl lub na piśmie na adres Fundacja Sue Ryder, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa.
 2. Reklamację rozpatrzona zostanie niezwłocznie, a odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 niniejszego punktu IV. Fundacja nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

V. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania z usług

 1. Umowa na świadczenie Usługi zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę na świadczenie Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny, według własnego wyboru:
  a. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub
  b. bez zachowania okresu wypowiedzenia – w tym wypadku, poza trybem określonym w ust. 5 poniżej, Użytkownik może rozwiązać umowę na świadczenie Usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze.
 3. Fundacja może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia działalności Fundacji w zakresie udostępniania Usługi, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi.
 4. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do odstąpienia od umowy na świadczenie Usługi.
 5. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Usługi należy kierować do Fundacji na adres poczty elektronicznej info@fundacjasueryder.pl lub pisemnie na adres Fundacji (Fundacja Sue Ryder, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa).
 6. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres info@fundacjasueryder.pl lub pismem wysłanym na adres Fundacja Sue Ryder, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, wskazanego w ust. 7 niniejszego punktu V. Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ………………..

Data zawarcia umowy: ………………..

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej konsumenta ………………………………………………………

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ………………..

VI. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników prezentowane są stronie składania zamówienia na Usługę oraz w „Polityce prywatności” dostępnej na tej  tronie oraz pod linkiem fundacjasueryder.pl/polityka_prywatnosci.

VII. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem

Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem: Fundacja Sue Ryder, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa lub adres poczty elektronicznej info@fundacjasueryder.pl lub numer telefonu 22 646 58 55 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika).

VIII. Postanowienia dodatkowe

 1. Fundacja nie wymaga złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 2. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2020 r.