POLITYKA PRYWATNOŚCI

FUNDACJI SUE RYDER

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej fundacjasueryder.pl („Strona Internetowa”) jest Fundacja Sue Ryder z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000191184, REGON: 010103229, NIP: 1230031246, tj. „Fundacja”.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o zbieraniu i korzystaniu z danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony Internetowej.

I. Zasady ogólne

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem i niniejszą polityką prywatności,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
d. przetwarzane w sposób integralny i poufny oraz w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

II. Jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy?

1. Kontakt e-mail
Kontaktując się z nami za pośrednictwem zamieszczonego na naszej Stronie Internetowej formularza kontaktowego przekazują nam Państwo następujące dane osobowe:
a. adres e-mail,
b. imię,
c. dane osobowe zawarte w wiadomości.
Dane te przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji z osobami kontaktującymi się z Fundacją. Ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na Państwa e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Fundacji polegający na kontakcie z osobami zainteresowanymi jej działalnością.

2. DarowiznaDokonując darowizny za pośrednictwem Strony Internetowej, przekazują Państwo następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko,
b. adres,
c. numer telefonu,
d. adres e-mail,
e. numer rachunku bankowego.
Dane te przetwarzane są w celu przyjęcia i zaksięgowania darowizny. Ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu dokonania darowizny. Podstawą przetwarzania danych jest wykonanie łączącej nas z Państwem umowy darowizny oraz konieczność wypełnienia przez Fundację obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Pliki cookies
Informujemy, że Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies prosimy o kliknięcie fundacjasueryder.pl/cookies.

III. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak istnieje cel przetwarzania danych osobowych. Po ustaniu zrealizowaniu tego celu, Fundacja będzie przetwarzała Państwa dane osobowe tak długo jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa. Przy ustaleniu okresu przetwarzania danych Fundacja będzie brała także pod uwagę oczekiwania właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

IV. Informacja o Państwa prawach

Mają Państwo prawo do:
a. dostępu do Państwa danych osobowych,
b. sprostowania Państwa danych osobowych,
c. usunięcia Państwa danych osobowych,
d. sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie uzasadnionego interesu,
e. ograniczenia korzystania przez Fundację z Państwa danych osobowych,
f. otrzymania Państwa danych osobowych w nadającym się do użytku formacie elektronicznym oraz przekazania go do strony trzeciej (prawo do przenoszenia danych),
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą być zrealizowane poprzez skontaktowanie się z nami na adres podany w dalszej części niniejszej polityki. W przypadku, gdy Fundacja uzyskała Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem) poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych przedstawionych poniżej.

V. Informacja o odbiorcach danych

Fundacja przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu IT:
a. dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98, KRS 0000336780, NIP 7010198361,
b. GetResponse, Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 6/A3, KRS 0000187388, NIP 9581468984. 

VI. Dane kontaktowe

Jeśli mają Państwo pytania w związku z zarządzaniem danymi osobowymi lub co do polityki Fundacji dotyczącej danych osobowych lub jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych lub skorzystać z jakichkolwiek innych praw określonych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem info@fundacjasueryder.pl.

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w każdym czasie bez wpływu na Państwa prawa nabyte przed wejściem zmian w życie. Zostaną Państwo poinformowani o tych zmianach za pośrednictwem Strony Internetowej.

2. Polityka Prywatności oraz wszelkie dokumenty w niej wymienione, jak również wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające bądź pozostające z nimi w związku będą podlegały prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

3. Mogą Państwo uzyskać dostęp do Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na Stronie Internetowej, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.