STATUT FUNDACJI SUE RYDER

Preambuła

Fundacja Sue Ryder jest pomnikiem milionów ludzi, którzy oddali i oddają swoje życie podczas wojen, w obronie ogólnoludzkich wartości i tych, którzy cierpią i umierają w wyniku prześladowań.
Fundacja Sue Ryder, której celem jest przynoszenie ulgi cierpiącym, wymaga od nas osobistego poświęcenia się tym którzy są w potrzebie i miłowania tych, którzy są niekochani i usuwani poza nawias ogólnoludzkiej rodziny ze względu na rasę, wyznanie, kalectwo czy wiek
Idea Fundacji Sue Ryder wymaga zauważenia i aktywnego przeciwstawienia się cierpieniu. Wyzwanie to wymaga rezygnacji z egoizmu i gotowości ofiary dla potrzebujących.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Sue Ryder, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorkę Sue Ryder, Lady Ryder of Warsaw oświadczeniem złożonym przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4.W dniu 11 lipca 1991 roku, za numerem repertorium A-1626./91 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz 203 z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3.Fundacja może podejmować współpracę zagraniczną z organizacjami realizującymi podobne cele statutowe.

§ 3

1.Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2.Fundacja może tworzyć i prowadzić filie lub placówki na terenie działania.

§ 4

1.Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2.Pieczęć zawiera też znak graficzny Fundacji z napisem ”Rosemary for remembrance”.

§ 5

1.Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.
2.Fundacja jest niezależna od fundacji działających pod tą samą lub podobną nazwą w innych krajach.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:
Niesienie pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym serdeczności i osobistej pomocy z powodu złych warunków bytowych, z przyczyn społecznych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1.Utrzymywanie kontaktów i współpracę z wybudowanymi w Polsce Domami Sue Ryder i inicjowanie powstawania nowych Domów Sue Ryder.
2.Rozwijanie wolontariatu na rzecz Fundacji oraz w dziedzinach w których Fundacja działa, łącznie ze szkoleniem w zakresie opieki nad osobami starymi, chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi.
3.Organizowanie usług opiekuńczych dla osób starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich oraz dążenie do zapewnienia pielęgnacji i dodatkowych związanych z nią usług oraz sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym albo wymagającym opieki z innych powodów.
4.Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, w szczególności dotyczących wczesnego rozpoznawania nowotworów.
5.Zainteresowanie władz państwowych, samorządowych społeczeństwa losem ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich zgodnie z intencjami Fundatorki.
6.Szerzenie wiedzy o życiu i ideach charytatywnych Fundatorki, prowadzenie Muzeum i Archiwum Sue Ryder.
7.Prowadzenie działalności w sferze realizacji zadań publicznych, przez sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
8.Pomoc rzeczową i finansową, w tym darowizny, na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, społecznie wykluczonych lub w jakikolwiek inny sposób pokrzywdzonych prze los.
9. Działalność, w tym darowizny, na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania w sferze zadań pożytku publicznego – w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

 1. Wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Fundacji. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może także podejmować wspólne przedsięwzięcia z takimi osobami.
 2. Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, z której całkowity dochód przeznaczany będzie na cele statutowe Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

Rozdział III.
Władze Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest:
Zarząd Fundacji
Komisja Rewizyjna

§ 11

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż 3 członków.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany został przez Fundatorkę.
 3. Zarząd w każdym czasie może uzupełnić lub poszerzyć swój skład powołując nowych członków w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 4. Zarząd, większością głosów, wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
 5. W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu przekroczy 5 osób, Zarząd powołuje ze swojego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz jeden członek Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
 7. W przypadku rezygnacji Zarządu w całości, ustępujący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu w minimalnym składzie, tj 3 osób.

§ 13

Do kompetencji i zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
e) pełnienie obowiązków pracodawcy lub powoływanie Dyrektora Fundacji pełniącego funkcję pracodawcy dla pracowników Fundacji i kierowników zakładów i placówek Fundacji;
f) ustalanie zasad zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
g) uchwalanie wewnętrznych regulaminów, takich jak regulamin pracy i zasad działania Zarządu regulaminy zakładów i placówek Fundacji, instrukcje w zakresie administrowania i działalności finansowo-gospodarczej.

§ 14

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 15

Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność Wiceprezes, zobowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie Ministra nadzorującego lub co najmniej dwóch członków Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

§ 16

Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o posiedzeniach Zarządu z podaniem porządku dziennego przynajmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 17

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes .

§ 18

 1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, z wyłączeniem zmiany statutu i likwidacji Fundacji.

§ 19

 1. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 2. Odwołanie członka Zarządu następuje w wypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
  c) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż jeden rok,
  d) sprzeniewierzenia się ideom Fundacji i/lub istotnego naruszenia statutu Fundacji

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes i Wiceprezes łącznie bądź Prezes lub Wiceprezes łącznie z jednym spośród członków Zarządu.

§ 21

Obsługa Zarządu Fundacji należy do Biura Fundacji.

§ 22

1. Biurem Fundacji kieruje dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Fundacji na podstawie umowy o pracę.
2. Zakres obowiązków dyrektora, warunki pracy i płacy określa Zarząd Fundacji.

§ 23

 1. Zarządowi Fundacji zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 24

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru Fundacji i sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 25

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena zgodności ksiąg i dokumentów rachunkowych z przepisami prawa i ze stanem faktycznym.

§ 26

W celu wykonania swych obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji wyjaśnień i sprawozdań, dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech członków.

§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 30

Pierwsza Komisja Rewizyjna utworzona po śmierci Fundatorki Lady Sue Ryder zostaje wyłoniona spośród osób pełniących dotychczas funkcje członków Zarządu Fundacji.

§ 31

1.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Z chwilą ukonstytuowania się pierwszej Komisji Rewizyjnej, staje się ona organem niezależnym od Zarządu Fundacji.

§ 32

Komisja Rewizyjna w każdym czasie może uzupełnić lub poszerzyć swój skład powołując nowych członków w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 33

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział IV.
Majątek i dochody Fundacji

§ 34

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2.Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) subwencji osób prawnych;
b) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
c) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
d) działalności gospodarczej,
e) darowizn, spadków i zapisów,
f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
g) z dotacji,
h) oprocentowania środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji.

§ 35

Majątek wymieniony w § 34 służy realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 36

Rozporządzanie składkami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w wypadku gdy:
a) uzasadnia to cel Fundacji
b) następuje naturalne zużycie
c) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji

§ 37

Fundacja może na podstawie uchwały Zarządu tworzyć fundusz rezerwowy, poprzez odprowadzane nań części dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji.

§ 38

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację każdego z celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 39

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem dla jakiego je pozyskano.

§ 40

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe.

§ 41

Zmiana statutu Fundacji nie może w sposób istotny zmieniać jej celów.

§ 42

Statut Fundacji może zostać zmieniony w drodze uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 43

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji przy obecności co najmniej 2/3 jego składu, większością 2/3 głosów.
 2. Likwidatorema Fundacji jest Zarząd Fundacji lub osoba/osoby przez ten Zarząd powołane.
 3. O treści podjętej uchwały w sprawie likwidacji, Zarząd powiadamia Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, będzie przekazany na cel charytatywny określony przez Zarząd Fundacji.
22.10.2014 r., podpisano:
Małgorzata Skórzewska- Amberg, Prezes
Halina Rowicka- Kalczyńska, Wiceprezes
Barbara Stachowiak-Kowalska
Renata Kułakowska-Brabec
Halina Szpilman
Hanna Kon
 • logo sue ryder

  Fundacja Sue Ryder

  NIP : 123 00 31 246
  KRS: 0000191184

  Konto
  BANK HANDLOWY SA, ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
  Swift kod: CITIPLPX
  Nr konta PLN: 68 1030 0019 0109 8530 0016 8843
  Nr konta GBP: 36 1030 0019 0108 2660 1400 3488
  Nr konta EUR: 29 1030 0019 0109 7806 0105 9673

 • email: biuro@fundacjasueryder.pl
  telefon: +48 22 646 58 55
  faks: +48 22 646 58 55

  Bagatela 15
  00-585 Warszawa