STATUT FUNDACJI SUE RYDER

Preambuła

Fundacja Sue Ryder jest pomnikiem milionów ludzi, którzy oddali i oddają swoje życie podczas wojen, w obronie ogólnoludzkich wartości i tych, którzy cierpią i umierają w wyniku prześladowań.
Fundacja Sue Ryder, której celem jest przynoszenie ulgi cierpiącym, wymaga od nas osobistego poświęcenia się tym którzy są w potrzebie i miłowania tych, którzy są niekochani i usuwani poza nawias ogólnoludzkiej rodziny ze względu na rasę, wyznanie, kalectwo czy wiek
Idea Fundacji Sue Ryder wymaga zauważenia i aktywnego przeciwstawienia się cierpieniu. Wyzwanie to wymaga rezygnacji z egoizmu i gotowości ofiary dla potrzebujących.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Sue Ryder, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorkę Sue Ryder, Lady Ryder of Warsaw oświadczeniem złożonym przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4.W dniu 11 lipca 1991 roku, za numerem repertorium A-1626./91 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz 203 z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3.Fundacja może podejmować współpracę zagraniczną z organizacjami realizującymi podobne cele statutowe.

§ 3

1.Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2.Fundacja może tworzyć i prowadzić filie lub placówki na terenie działania.

§ 4

1.Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2.Pieczęć zawiera też znak graficzny Fundacji z napisem ”Rosemary for remembrance”.

§ 5

1.Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej.
2.Fundacja jest niezależna od fundacji działających pod tą samą lub podobną nazwą w innych krajach.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:
Niesienie pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym serdeczności i osobistej pomocy z powodu złych warunków bytowych, z przyczyn społecznych i zdrowotnych oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1.Utrzymywanie kontaktów i współpracę z wybudowanymi w Polsce Domami Sue Ryder i inicjowanie powstawania nowych Domów Sue Ryder.
2.Rozwijanie wolontariatu na rzecz Fundacji oraz w dziedzinach w których Fundacja działa, łącznie ze szkoleniem w zakresie opieki nad osobami starymi, chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi.
3.Organizowanie usług opiekuńczych dla osób starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich oraz dążenie do zapewnienia pielęgnacji i dodatkowych związanych z nią usług oraz sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym albo wymagającym opieki z innych powodów.
4.Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, w szczególności dotyczących wczesnego rozpoznawania nowotworów.
5.Zainteresowanie władz państwowych, samorządowych społeczeństwa losem ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich zgodnie z intencjami Fundatorki.
6.Szerzenie wiedzy o życiu i ideach charytatywnych Fundatorki, prowadzenie Muzeum i Archiwum Sue Ryder.
7.Prowadzenie działalności w sferze realizacji zadań publicznych, przez sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
8.Pomoc rzeczową i finansową, w tym darowizny, na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, społecznie wykluczonych lub w jakikolwiek inny sposób pokrzywdzonych prze los.
9. Działalność, w tym darowizny, na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania w sferze zadań pożytku publicznego – w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

 1. Wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Fundacji. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może także podejmować wspólne przedsięwzięcia z takimi osobami.
 2. Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego, z której całkowity dochód przeznaczany będzie na cele statutowe Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

Rozdział III.
Władze Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest:
Zarząd Fundacji
Komisja Rewizyjna

§ 11

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż 3 członków.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołany został przez Fundatorkę.
 3. Zarząd w każdym czasie może uzupełnić lub poszerzyć swój skład powołując nowych członków w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 4. Zarząd, większością głosów, wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu
 5. W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu przekroczy 5 osób, Zarząd powołuje ze swojego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz jeden członek Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
 7. W przypadku rezygnacji Zarządu w całości, ustępujący Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu w minimalnym składzie, tj 3 osób.

§ 13

Do kompetencji i zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji;
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
e) pełnienie obowiązków pracodawcy lub powoływanie Dyrektora Fundacji pełniącego funkcję pracodawcy dla pracowników Fundacji i kierowników zakładów i placówek Fundacji;
f) ustalanie zasad zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
g) uchwalanie wewnętrznych regulaminów, takich jak regulamin pracy i zasad działania Zarządu regulaminy zakładów i placówek Fundacji, instrukcje w zakresie administrowania i działalności finansowo-gospodarczej.

§ 14

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 15

Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność Wiceprezes, zobowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie Ministra nadzorującego lub co najmniej dwóch członków Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania.

§ 16

Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o posiedzeniach Zarządu z podaniem porządku dziennego przynajmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 17

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes .

§ 18

 1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, z wyłączeniem zmiany statutu i likwidacji Fundacji.

§ 19

 1. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
 2. Odwołanie członka Zarządu następuje w wypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
  c) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż jeden rok,
  d) sprzeniewierzenia się ideom Fundacji i/lub istotnego naruszenia statutu Fundacji

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes i Wiceprezes łącznie bądź Prezes lub Wiceprezes łącznie z jednym spośród członków Zarządu.

§ 21

Obsługa Zarządu Fundacji należy do Biura Fundacji.

§ 22

1. Biurem Fundacji kieruje dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Fundacji na podstawie umowy o pracę.
2. Zakres obowiązków dyrektora, warunki pracy i płacy określa Zarząd Fundacji.

§ 23

 1. Zarządowi Fundacji zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 24

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru Fundacji i sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 25

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena zgodności ksiąg i dokumentów rachunkowych z przepisami prawa i ze stanem faktycznym.

§ 26

W celu wykonania swych obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji wyjaśnień i sprawozdań, dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 28

Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech członków.

§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 30

Pierwsza Komisja Rewizyjna utworzona po śmierci Fundatorki Lady Sue Ryder zostaje wyłoniona spośród osób pełniących dotychczas funkcje członków Zarządu Fundacji.

§ 31

1.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Z chwilą ukonstytuowania się pierwszej Komisji Rewizyjnej, staje się ona organem niezależnym od Zarządu Fundacji.

§ 32

Komisja Rewizyjna w każdym czasie może uzupełnić lub poszerzyć swój skład powołując nowych członków w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 33

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział IV.
Majątek i dochody Fundacji

§ 34

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2.Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) subwencji osób prawnych;
b) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
c) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
d) działalności gospodarczej,
e) darowizn, spadków i zapisów,
f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
g) z dotacji,
h) oprocentowania środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji.

§ 35

Majątek wymieniony w § 34 służy realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 36

Rozporządzanie składkami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w wypadku gdy:
a) uzasadnia to cel Fundacji
b) następuje naturalne zużycie
c) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji

§ 37

Fundacja może na podstawie uchwały Zarządu tworzyć fundusz rezerwowy, poprzez odprowadzane nań części dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji.

§ 38

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację każdego z celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 39

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem dla jakiego je pozyskano.

§ 40

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż masa spadku znacznie przekracza długi spadkowe.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe.

§ 41

Zmiana statutu Fundacji nie może w sposób istotny zmieniać jej celów.

§ 42

Statut Fundacji może zostać zmieniony w drodze uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 43

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji przy obecności co najmniej 2/3 jego składu, większością 2/3 głosów.
 2. Likwidatorema Fundacji jest Zarząd Fundacji lub osoba/osoby przez ten Zarząd powołane.
 3. O treści podjętej uchwały w sprawie likwidacji, Zarząd powiadamia Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, będzie przekazany na cel charytatywny określony przez Zarząd Fundacji.
22.10.2014 r., podpisano:
Małgorzata Skórzewska- Amberg, Prezes
Halina Rowicka- Kalczyńska, Wiceprezes
Barbara Stachowiak-Kowalska
Renata Kułakowska-Brabec
Halina Szpilman
Hanna Kon
 • logo sue ryder

  Fundacja Sue Ryder

  NIP : 123 00 31 246
  KRS: 0000191184

  Konto
  BANK HANDLOWY SA, ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa
  Swift kod: CITIPLPX
  Nr konta PLN: 68 1030 0019 0109 8530 0016 8843
  Nr konta GBP: 36 1030 0019 0108 2660 1400 3488
  Nr konta EUR: 29 1030 0019 0109 7806 0105 9673

 • email: biuro@fundacjasueryder.pl
  telefon: +48 22 646 58 55
  faks: +48 22 646 58 55

  Bagatela 15
  00-585 Warszawa

CLOSE
CLOSE

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij